Ден преди Великата Октомврийска Революция се провежда заседание на революционерите. Влиза запъхтян човек, застава отпред и казва:
- Граждани! Революцията се отменя!
- Защо?
- Феликс Едмундович замина на риболов.
- Е какво, без него не може ли да стане революцията?
- Без него може, но без Аврора не се получава....

от 0 гласа
Последни новини