Отново променят часа на зелените коридори за над 65-годишните - заповед

Зелените коридори в аптеките напълно отпадат и се променя отново часовия пояс за посещение на лица над 65 годи в хранителните магазини.

Зеленият коридор за пенсионерите се измества отново да бъде сутринта между 8.30 и 10.30 часа, в този интервал от време няма да бъдат допускани лица под 65-годишна възраст в съответните обекти. Това става ясно от заповедта на здравния министър проф. Костадин Ангелов за новите мерки, която вече е публикувана.

Пълната заповед:

Въвеждам  следните временни противоепидемични  мерки  на  територията  на Република България считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени  учебни  часове,  изпити,  дуална  система  на  обучениеи  др.) в  училищата  и центроветеза подкрепа за личностно развитие.Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на груповиизвънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занималнии други, организирани в училищна и извънучилищна средаза всички възрастови групи.

3. Преустановявасе присъственият учебенпроцесвъв висшите училища. Допуска се само провеждането на държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването,  при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите съгласно Наредба No 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

4.Преустановяват  се  присъствените  групови  занятия  в  езикови  центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

5. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други,предоставящи организирани групови услуги за деца.

6. Преустановява  се  провежданетона  конгресно-конферентни  мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложенияидруги обществени мероприятияв присъствена форма.

7. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуствои други). Изключение се допуска по отношение на театрите, призаетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

8.Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

9. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18-годишна възраст, с изключение на международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на тази заповед. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над18-годишна възрасти международните спортни състезания за лица до 18-годишна възрастсе провеждат без публика.

10. Преустановяватсе  посещенията  нафитнес  центроветеи  залите  за  групови занимания към тях.

11. Преустановяват сепосещенията въввсички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма.Допускат се само доставки или взимане на храна задома и офиса.

12. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.

13.Преустановяват се посещенията на търговските центрове(представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти)и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните
заведения, аптеките,  дрогериите, оптиките,  зоомагазините, банките, застрахователите,доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператории други доставчици на съобщителни услугив тях.

14. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспортв страната и в чужбина игрупови посещения на туристически обектив страната.

15. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административниили други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контролна броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.

16. На всички пазари, тържищаибазари се създава организация за еднопосочно движение иосигуряване надистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

17. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

18.Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.

19. Преустановявасепровеждането на плановприем и планова оперативна дейноств  лечебните  заведения  за  болнична  медицинска  помощи  комплексните  онкологични центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантацияна органи, тъкани и клетки,  диагностиката  и  лечението  на  пациенти  с  онкологични  и  онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

20. Забраняват се посещения на външни лица/свижданияв лечебни заведения за болнична помощ, с изключение насвижданията на пациенти в терминален стадий.Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

21. В изпълнение на т. 3 от Заповед No РД-01-439 от 27.07.2020 г.директорите на регионалните здравни инспекции предприемат действия и прилагат мерки на лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове на територията на съответната област, като определятзадължителен брой леглаза лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2отнепо-малко от 20% от обявените  в  съответната  регионална  здравна  инспекция  брой  легла  на всяко лечебно заведение за болнична помощи комплексен онкологичен център.
22. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещенияна външни лицапо изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените  противоепидемични мерки ипредставяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничениетоне се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

23.Дейностите, коитоне сапреустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед NoРД-01-675от 25.11.2020г.

24. Министрите и държавните органи съгласно функционалната си компетентност да предприемат спешни и незабавни контролни мерки на територията на цялата страна, като усилията да бъдат насочени към задължително прилагане и спазване на настоящата заповеди на Заповед No РД-01-675 от 25.11.2020 г.

25. Министърът на земеделието,хранитеи горитеда възложи на Българска агенция по  безопасност  на  храните  реализирането  на  проверки  в заведениятаза  храненеи развлечения,  контролирани от агенцията.

26. Министърътна труда и социалната политикада възложи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ реализирането на проверки на работодатели, относно спазване на изискванията нанастоящата заповед и на ЗаповедNo РД-01-675от 25.11.2020 г.

27. Областните  управители  и  органите  на  местно  самоуправление  и  местна администрация,  в  рамките  на  функционалната  си  компетентности  при  максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата  организация  за  контрол  по  спазване  на  противоепидемичните  мерки  на територията  на  страната,  като  разпореждат организационни мерки,  в  случай  на необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за съответната област.

28. Органите на държавния здравен контрол да продължат реализирането на своите контролни правомощия, като за резултатите да информират министъра на здравеопазването, по ред,определен от него.

    II. Министрите съгласно функционалната си компетентност дават указания, след съгласуване с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед мерки  в  контролираните  от  тях  сфери  и  създават  организация  за  изпълнението  им. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.
    III. Кметовете на общинимогат да издават заповедиза прилагането на въведените меркив рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата на съответната община.

    IV. Заповед No РД-01-655от 13.11.2020 г.се отменя.

    V. Заповедта влиза в сила от23.30 часа на27.11.2020г.

    VI. Заповедта да се съобщи на регионалнитездравни инспекции,на министрите, на областните управители и на кметовете на общини,и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

    VII.Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и всички  лечебни  заведения  на  територията  на  съответната  област за въведените противоепидемични мерки. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ,  Министър на здравеопазването

Facebook коментари

Коментари в сайта (5)

 • 1
  **
  * *
  11 -2
  19:19, 25 ное 2020
  Обичайната идиотия на Шайката.
  • Ст
   Стр.
   3 -9
   19:28, 25 ное 2020
   Хич не е идиотия.Най добре иди доброволец в едно к... Виж коментара
 • 2
  Пр
  Предложение
  15 -2
  19:28, 25 ное 2020
  Да се затвори правителството в централния затвор, за да гарантираме сигурността и здравето им. Ние мислим за тях.
 • 3
  X
  X
  2 0
  23:33, 25 ное 2020
  Ф--ю на БГ управлението
 • 4
  3,
  3,14
  0 0
  08:56, 26 ное 2020
  Не беше нужно да се противопоставят възрастните с младите с някакви зелени коридори!Професоре,когато всеки гражданин пазарува когато е необходимо,няма да има събиране на хора и опасноста от зараза е по-малка!Ако наистина сте се загрижили за пенсионерите,увеличете им пенсиите с по 200лева,за да не умират от глад!

Хороскоп за 18.01.2021

Последни новини