Интервю с Маргарита Касел - регионален представител на ПП \"Другата България\" в Перник

Г-жо Касел, бихте ли разказали нещо за себе си, което да е интересно на нашите читатели?

За мен е чест и привилегия да се представя пред читателите на Перуник, още повече, че аз не съм публично лице и досега не съм се изявявала пред обществеността на град Перник. Макар че имаше заглавие „Рударчанка оглави партия” Другата България”, нямам удоволствието да съм родена в Рударци. Родният ми град е Дряново. Филолог съм по образование, завършила съм френска филология в Софийския университет. Професионалната ми кариера обаче е свързана с други области – работила съм като журналистка в пресата и съм ръководила център за работа с обществеността в инспекция за опазване на околната среда. Оттам дойде и дългата ми „връзка” с екологията и природозащитата. Последните повече от 25 години съм „кръвно” свързана с тези две може би най-важни в глобален контекст теми. А по-конкретно – 20 години съм ръководила както българския офис на голяма международна екологична фондация, така и регионални и местни сдружения в тази област. От 5 години съм се посветила на екологичен бизнес, ръководя собствена фирма, занимаваща се с проектиране, изграждане и инсталиране на различни по капацитет и специфика пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. Не съм се разделила и с неправителствения сектор. Председател съм на българския клон на Международната фондация за публично-частно партньорство „БалканНет” със седалище в Скопие. Във връзка с нейната дейност в Перник открих и много добър партньор в лицето на Фондация „Св. Св. Кирил и Методий и Св. Бенедикт и нейния председател доктора по богословие Виктор Банов, който ми помогна да се приобщя към обществено-политическия и културен живот на Перник.

Владея свободно английски и френски език. Имам хоби – музиката, интересува ме местната култура, особено съм впечатлена от кукерския фестивал в града. Но да не рискувам да отегча читателите, ще спра дотук.

Защо решихте да се занимавате с политика?

Досега не съм се занимавала с политическа дейност, въпреки че много пъти съм се „изкушавала”. Работата ми в неправителствения сектор ми даваше възможност дълги години да участвам пряко и активно в създаването на гражданското общество в България и да следя политическите процеси. Откровено казано, едва ли ще прозвучи невярно, ако кажа, че на повечето активни хора в тази страна поне един път през тези 22 години на промени им е идвала мисълта, че трябва да направят нещо, че трябва да се включат в процесите, че апатията и позицията на безмълвен зрител или в най-добрия смисъл на „наблюдател” няма да донесе тази промяна, чийто начало приветствахме с такъв ентусиазъм през паметната 1989 година.

Дълбоко вярвам в позитивния подход, толерантността и партньорството и твърдо следвам тези принципи във всички сфери на своята дейност.

Защо точно "Другата България"?

Често наричат ПП”Другата България” партия на емигрантите. Конкретният повод да се включа в дейността на ПП”Другата България” е, че и аз както впрочем може би още 7 милиона българи съм кръвно свързана с „болния” въпрос на страната ни, майка съм на емигрант и сестра на бивша емигрантка. От моите наблюдения считам, че отношението на държавата към проблема с емиграцията и статута на емигрантите е двойствено, неадекватно и дори лицемерно. Това ме подтикна да се включа в дейността на тази партия. Мисля, че имаше дори не един и два опита хората, които са напуснали страната, най-често принудени от невъзможност да изкарват прехраната си тук, да бъдат представяни като друга категория, имаше и доста недобросъвестни заигравания с тях, разбира се, с цел извличане на политически дивиденти.

Какво е "другото" на "Другата България"?

Идеологията на „Другата България” е основана на ценностите и принципите на либералната демокрация, които са възприети практически във всички държави в Европа и са фундамент на европейското и евроатлантическото сътрудничество и интеграция. „Другата България” е с центристка политическа ориентация, която определя нейните цели и обхвата на взаимодействието й с други партии и организации. „Другата България” е първата партия в България, която си е поставила за цел да осигури пряко политическо представителство на българските емигранти в Народното събрание и другите държавни институции. Това ще бъде важно условие за разширяване участието на тези български граждани в решаването на проблемите и ускоряване демократичното развитие на България. По различни оценки числеността на българите в чужбина възлиза на между три и пет милиона. Те са част от българската нация, а огромното мнозинство от тях не е прекъснало връзката с Родината и желае да спомогне за нейния напредък.

На местно ниво политиката на „Другата България” е насочена към осигуряване на условия всички хора да се чувстват пълноправни и равнопоставени граждани, а не емигранти в собствената си държава.

Не сте ли поредната партия, която иска да вземе властта с обещания за светло бъдеще? Кое ви отличава от другите партии с мераци за власт?

Това, което е характерно за ПП „Другата България”, е, че тя има много широка база в сравнение с другите политически формации, които са се превърнали в представители на определени икономически сили, които действат за постигане и запазване на чисто икономически интереси, които най-често нямат нищо общо с работа за благосъстоянието на нацията като цяло. Свидетели сме на безпринципни и частноикономически действия и съглашения, само и единствено в името на запазване на изгодното за тази политическа прослойка статукво. „Другата България” работи за интересите на цялата нация – тези, които са принудително зад граница, и тези, които икономическите трудности превръщат в емигранти в своята собствена държава. Сериозни проблеми са разширяващата се пропаст между бедни и богати, голямата емиграция, постоянно нарастващото данъчно бреме, неразвитостта на гражданското общество, изострящите се социални проблеми, особено в областта на здравеопазването, образованието, както и за хората в пенсионна възраст и с увреждания, засилващият се морален упадък. Ако трябва да се обобщи всичко това в съответствие с платформата на „Другата България”, бихме могли да кажем кратко: „Ние сме за другата България, тази, очакваната, която изкара ентусиазираните хора на площадите и улиците след 10 ноември 1989 година, мечтаната промяна, която така не се и случи за тия, които я изстрадаха.”

Доколкото за конкретна разлика с другите политически формации, чиято цел е властта, нашите намерения са да включим колкото се може повече експерти и граждански организации във вземане на решения по местните политики, както и да предложим на гражданите и да реализираме утвърдени в напредналите европейски страни демократични практики, като местни референдуми, допитвания до гражданите, редовен отчет за свършеното пред избирателите и пр.

Имате ли вече готова програма за управление? Какви ще са акцентите в тази програма? По какво тя ще се отличава от програмите на всички останали партии?

Партията има програма, която подробно е представена в политическата ни платформа. Аз ще посоча само опорните точки в тази програма, а те са:

•Създаване на законови гаранции за недопускане оказването на влияние при вземането на политически решения в управлението на страната от вътрешни и външни корпоративни финансово-икономически интереси. Осигуряване на широка публичност и стриктен законодателен контрол на дейността на държавните институции и политическите партии.

• Засилване на пряката демокрация чрез провеждането на национални и местни референдуми по основни въпроси на развитието, вътрешната и външната политика на България. Създаване на законодателни и политически условия за широко и реално ангажиране на структурите на гражданското общество в обсъждането и решаването на проблемите на страната.

• Разработване и приемане на дългосрочна програма за социално-икономическото развитие на България и на националната сигурност. В нейната основа е създаването на законодателни, политически и други условия за постигане на ускорен и стабилен стопански растеж, повишаване на жизнения стандарт, особено на бедните слоеве на населението и пенсионерите, преустройство на здравната и социално-осигурителната система, пълно и ефективно прилагане на законодателството на ЕС, надеждно гарантиране сигурността на страната във вътрешен и международен план.

• Приоритет в държавната политика трябва да бъде безкомпромисната борба срещу корупцията, организираната и битовата престъпност. Необходими са бързи и радикални промени в законодателството и неговото прилагане, както и реформиране на съдебната система и службите за сигурност с цел повишаване на тяхната ефективност. Специално внимание в антикорупционната политика ще бъде отделено на ликвидиране на злоупотребите при използване на средствата от фондовете на ЕС.

• Облекчаване на данъчната тежест за българите, особено на пенсионерите и хората в неравностойно социално положение. Ще бъде извършена кардинална промяна на съществуващия порочен модел на здравната и пенсионната система.

• Осигуряване на законодателни и икономически условия, както и активно държавно подпомагане за създаването на развита и оптимално специализирана икономика, силен национален капитал и увеличаване на чуждестранните инвестиции, особено в областта на новите технологии, инфраструктурата, социалната сфера и услугите.

• Една от приоритетните насоки в държавната политика ще бъде подпомагане развитието на науката и образованието. За тази цел трябва да бъдат отделени не по-малко от 6 % от брутния вътрешен продукт на България.

• Предприемане на спешни мерки за преустановяване на негативната демографска тенденция в България и намаляващия дял на българите в структурата на населението. Осигуряване на условия за недопускане възникването на етническо разделение и напрежение в страната. Всички български граждани ще бъдат реално равнопоставени и няма да са пряко или косвено дискриминирани под каквато и да е форма. Никой български гражданин не трябва да се чувства емигрант в България.

• Формиране на дългосрочна държавна политика за подпомагане на българите, които живеят извън националните граници, за защита на техните специфични интереси и за осигуряване на необходимите законодателни и други условия за адекватно тяхно политическо представителство и активно ангажиране в обсъждането и решаването на проблемите на демократичното европейско развитие на България.

Това, което отличава нашата програма от програмите на други партии, е, че това е програма, която е ориентирана към постигане на просперитет за цялата нация, а не за отделни избрани по тясно политически принцип групи.

Имате ли вече кандидат за кмет? Какъв, според Вас, трябва да бъде той?

Да, ориентирали сме се към личност, която вече е доказала своята съпричастност към проблемите на града и жителите на Перник, и най-вече личност, която има морално-волевите и професионални качества да отстоява своята позиция и да се бори за решаването на тези проблеми. В скоро време нашият клуб ще направи официално представяне на нашия кандидат пред гражданите на Перник.

Работим и по конкретна програма за развитие на общината, която ще предложим на общественото внимание за оценка.

Носят се слухове, че искате да предложите включването на чужденци, живеещи в България, в Общинският съвет. Какви позитиви ще донесе това на Перник?

България е пълноправен член на Европейския съюз и чуждите граждани, избрали възможността да пребивават временно или постоянно в нашата страна, имат права, които са регламентирани в съответните закони. Едно от техните права е и възможността да избират и да бъдат избирани в органите на местното самоуправление в съответствие със законовите изисквания. В никакъв случай не е в разрез с платформата на нашата партия да бъде използван опитът на постоянно пребиваващите тук чужди граждани, а защо не и като експерти към общинските съвети. На членовете на партия „Другата България” най-малко прилича изповядването на ксенофобски нагласи. Още по-вече че вече има такива прецеденти в различни краища на България.

Доколкото до конкретните позитиви, става дума за граждани на Европейския съюз, с които изповядваме общоевропейските ценности, и те биха могли да допринесат със своя по-голям опит и познаване на обществената практика в напредналите европейски страни. Особено важно е това в процеса на усвояване на средствата от европейските програми, които са реален шанс за българските граждани и бизнес за справяне с икономическите проблеми.

Разбира се, това са хипотези, по всички въпроси от местно значение ние ще подхождаме с изключително внимание и в съответствие с нагласите на гражданите на Перник. В крайна сметка важна е тежката дума на избирателя.

Благодаря ви за тази изключителна възможност да представя себе си като териториален представител на партията в Област Перник, както и нашата платформа.
Коментирай

За да добавите коментар, трябва да ползвате браузър с поддръжка на JavaScript или да позволите използването на JavaScript в браузъра си, ако то е спряно.
Впишете се с профила си, за да използвате разширените възможности при писане на коментари!
Екипът на Perunik.COM ви благодари, че използвате кирилица. Отговорността за коментарите е на коментиращите. Сайтът не носи отговорност за коментарите, тъй като модераторите нямат техническа възможност да проверяват коментари 24 часа в денонощието. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обида на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от редакторите на сайта при установяването на този факт. Можете да докладвате за нередности и неподходящи коментари с иконата след "Отговор" - "Докладвай за нередност"

Във формата се използва анти-бот защитата на Google reCAPTCHA.

Хороскоп за 25.06.2019

Овен
Телец
Близнаци
Рак
Лъв
Дева
Везни
Скорпион
Стрелец
Козирог
Водолей
Риби
Моля, изберете зодия
Последни новини